Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần

Bis-PEG/​PPG-20/​5 PEG/​PPG-20/​5 Dimethicone