Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Lactobacillus

Chi tiết

Là một hay nhiều loài vi khuẩn Lactobacillus, được sử dụng để lên men.

Tham khảo
Xem thêm
Lactobacillus:
LactobacillusLactobacillus FermentLactobacillus Ferment FiltrateLactobacillus Ferment LysateLactobacillus Ferment Lysate Filtrate