Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Sodium Hydroxide

Sodium Hydroxide

lye
điều chỉnh pH