Vân SpaVân Spa
Từ điển mỹ phẩm
Thành phần
Thành phần
Ảnh: Wikipedia

Thujopsis Dolabrata Branch Extract

Chi tiết

Là chiết xuất từ cành Thujopsis dolabrata (một loài thực vật hạt trần thuộc chi Thujopsis trong họ Hoàng đàn).

Tham khảo